e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品題 phẩm đề
♦Bình luận nhân vật, định cao thấp.