e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品質 phẩm chất
♦Tính chất của vật phẩm. ☆Tương tự: chất địa . ◎Như: thương phẩm phẩm chất đích hảo hoại quan hệ sản tiêu thị tràng đích khai thác .
♦Hành vi, tư tưởng biểu hiện qua tác phong, nhận thức, bản chất, tính cách con người... ◇Lão Xá : Kính ái tha môn đích hảo phẩm chất (Lạc đà tường tử , Hậu kí ).