e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品格 phẩm cách
♦Phẩm giá, tư cách của người cao hay thấp. ◇Hồng Lâu Mộng : Niên kỉ tuy đại bất đa, nhiên phẩm cách đoan phương (Đệ ngũ hồi) , Tuổi tác tuy không nhiều, mà phẩm cách đoan trang.
♦Phẩm bình văn chương, nghệ thuật. ◇Hàn Dũ : Dữ nhị tam khách luận hoạch phẩm cách (Họa kí ) Cùng hai ba khách luận bàn bình phẩm (văn chương, nghệ thuật).