e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

危險 nguy hiểm
♦Không an toàn.
♦☆Tương tự: nguy hại , nguy cơ , nguy cấp .
♦★Tương phản: bình an , an toàn .