e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勸酒 khuyến tửu
♦Mời uống rượu. ◇Vương Duy : Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân , 西 Khuyên người uống cạn một chén rượu, Khi ra khỏi cửa Dương Quan ở phía tây, thì không có ai là người cũ (để mời uống rượu nữa).