e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勸農 khuyến nông
♦Khuyến khích nông dân trồng trọt cày cấy.