e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

匡濟 khuông tế
♦Sửa cho đúng, cứu giúp. ◇Vương Sung : Khuông tế bạc tục, khu dân sử chi quy thật thành , 使 (Luận hành , Đối tác ).