e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

口舌 khẩu thiệt
♦Miệng và lưỡi.
♦Tài ăn nói.
♦Tranh luận, cãi cọ.