e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

叩馬 khấu mã
♦Níu cương ngựa cho dừng lại. Cũng viết là khấu mã .