e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

叩頭 khấu đầu
♦Rập đầu xuống đất mà lạy. ☆Tương tự: khấu thủ , khấu đầu .