e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

稟叩 bẩm khấu
♦Bậc dưới báo cáo với bậc trên.