e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

北冰洋 bắc băng dương
♦Tên biển ở Bắc cực (Arctic Ocean).