e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

和議 hòa nghị
♦Hội nghị để đạt thành hiệp nghị, đình chỉ tranh chấp. ☆Tương tự: hòa đàm , hiệp định , hiệp nghị .