e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

和諧 hòa hài
♦Hòa mục, thuận hợp.
♦Phối hợp lẫn nhau. ◎Như: âm vận hòa hài âm vận hòa hợp.
♦Tuần phục. ◇Quan Hán Khanh : Yếu bức lặc ngã hòa hài (Đậu nga oan ) Bắt ép buộc ta phải tuần phục.