e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

含恨 hàm hận
♦Ngậm oán hận, mang mối hận ở trong lòng. ☆Tương tự: bão hận .