e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

加增 gia tăng
♦Thêm lên, tăng thêm. ◇Liệt Tử : Tử tử tôn tôn vô cùng quỹ dã; nhi san bất gia tăng, hà khổ nhi bất bình? ; , ? (Thang vấn ) Con con cháu cháu không bao giờ hết; mà núi thì không cao thêm, lo ngại gì mà không san bằng được?