e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

加減 gia giảm
♦Thêm hoặc bớt. ◇Hồng Lâu Mộng : Chí ư na khởi hạ nhân tiểu nhân chi ngôn, vị miễn kiến ngã tố tích trì gia thái nghiêm, bối địa gia giảm ta thoại dã thị thường tình , (Đệ lục thập bát hồi) Những bọn tôi tớ tiểu nhân, thấy chị ngày thường trông nom việc nhà nghiêm ngặt, mới đặt điều nói thêm bớt sau lưng. Đó cũng là chuyện thường.
♦Châm chước, liệu lường, khảo lự. ◇Kim Bình Mai : Vọng khất lão tiên sanh lưu thần gia giảm nhất nhị, túc kiến hậu tình , (Đệ thất thập lục hồi).
♦Một trò chơi đánh bạc thời xưa.