e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

加給 gia cấp
♦Tiền cấp thêm (ngoài lương bổng chính).