e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

加級 gia cấp
♦Ban tăng phẩm cấp quan vị.