e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不情 bất tình
♦Không hợp tình lí, không hợp thường tình người ta. ◇Lưu Cơ : Thị cố bất tình chi sự, đại nhân bất vi chi , (Úc li tử , Đại nhân bất vi bất tình ).
♦Vô tình, bạc tình. ◎Như: tha phao thê khí tử, chân thị nhất cá bất tình đích nhân , .