e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

同學 đồng học
♦Cùng học một trường, một thầy. ◇Trang Tử : Hà Cam dữ Thần Nông, đồng học ư Lão Long Cát , (Trí bắc du ).
♦Người cùng học một thầy. ☆Tương tự: đồng song , đồng nghiễn .