e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

同庚 đồng canh
♦Cùng tuổi. ☆Tương tự: đồng niên . ◇Chu Hi : Tuế nguyệt hạnh đồng canh, Thi thư phục đồng đạo , (Nguyên phạm biệt hậu kí huệ giai thiên ).