e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

同胞 đồng bào
♦Cùng một bọc. Chỉ anh em cùng cha cùng mẹ.
♦Chỉ người cùng một giòng giống, cùng một nước.
♦★Tương phản: dị tộc .