e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

選擇 tuyển trạch
♦Chọn lựa, kén chọn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nãi lệnh bốc giả thiệt thi, tuyển trạch cát kì, trai giới tam nhật , , (Đệ tam thập thất hồi) Bèn sai người đem cỏ thi ra bói, kén chọn ngày tốt, ăn chay ở sạch trong ba ngày.