e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

出處 xuất xứ, xuất xử
Xuất xứ: nguồn gốc, điển cố của câu thơ, đoạn văn.
Xuất xứ: đất sinh sản hoặc chế tạo ra một vật phẩm.
Xuất xử: ra làm quan và ở ẩn, hai thái độ của nhà nho thời xưa.