e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

出世 xuất thế
♦Xuất hiện trên đời. ◎Như: thánh nhân xuất thế . ☆Tương tự: xuất sinh , đản sinh .
♦Ở ẩn.
♦Giải thoát khỏi ràng buộc thế gian và hướng đến Niết-bàn. Ví dụ như Thánh đạo là đạo xuất thế, trong đó có đạo và Thánh quả Dự lưu , Nhất lai , Bất hoàn , A-la-hán Niết-bàn . Trong Ðại thừa, đức Phật được xem là con người xuất thế, thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, thọ mệnh vô lượng, đã đạt Nhất thiết trí .