e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

初月 sơ nguyệt
♦Trăng non, trăng thượng tuần.