e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勤懇 cần khẩn
♦Trung thành khẩn thiết. ◇Liễu Tông Nguyên : Từ chỉ thiết trực, ý khí cần khẩn , (... Bá Liễu Công hành trạng 祿).
♦Siêng năng, chăm chỉ. ◇Trần Sư Đạo : Độc Đỗ Thị Tử cần khẩn bất dĩ, thả vân sở đắc thi từ mãn khiếp, gia trung đa súc chỉ bút mặc, hữu hạ tắc học thư , 滿, , (Thư cựu từ hậu ).