e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

冠群 quán quần
♦Giỏi vượt lên trên mọi người.