e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

分途 phân đồ
♦Chia đường mà đi, mỗi người một ngả. ◇Lí Thương Ẩn : Li tứ ki sầu nhật dục bô, Đông Chu Tây Úng thử phân đồ , 西 (Thứ Thiểm Châu tiên kí nguyên tòng sự ) Nghĩ chia li, buồn lữ thứ, sắp trời chiều, Đông Châu Tây Úng, chỗ này mỗi người một ngả.
♦Tỉ dụ tính chất sự vật hoặc tư tưởng quan điểm người ta vì có khác biệt nên chia cách nhau.