e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

內官 nội quan
♦Nữ quan ở trong cung: tượng phi , tần , tường , quý nhân ...
♦Quan thị vệ ở kinh đô.
♦Hoạn quan.