e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

元帥 nguyên súy
♦Tướng cầm đầu toàn thể quân đội. § Cũng gọi là nguyên nhung .