e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

加入 gia nhập
♦Thêm vào. ◎Như: gia nhập nhất điểm đản hoa, giá đạo ngọc mễ nùng thang tựu hoàn thành liễu , .
♦Tham gia vào một tổ chức hay đoàn thể.