e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六味 lục vị
♦Sáu vị, gồm: toan, khổ, cam, tân, hàm, đạm , , , , , chua, đắng, ngọt, cay, mặn, nhạt.