e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六位 lục vị
♦Sáu vị quan trọng, gồm: quân, thần, phụ, tử, phu, phụ , , , , , vua, tôi, cha, con, chồng, vợ.
♦Sáu hào trong kinh Dịch dùng để tượng: âm, dương, cương, nhu, nhân nghĩa.