e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六塵 lục trần
♦☆Tương tự: lục căn .