e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六韜 lục thao
♦Sáu cuốn binh thư tương truyền là do Thái Công Vọng , tức Khương Tử Nha làm ra, gồm: Văn thao, Vũ thao, Long thao, Hổ thao, Báo thao và Khuyển thao (văn, vũ, long, hổ, báo, khuyển , , , , , ).