e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六畜 lục súc
♦Ngựa, bò, dê, gà, chó, lợn gọi là lục súc (mã, ngưu, dương, kê, khuyển, trư , , , , , ).