e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六品 lục phẩm
♦Bậc quan thứ sáu trong quan chế thời xưa gồm: chánh lục phẩm và tòng lục phẩm, dùng cho hai hàng quan văn, quan võ.