e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六壬 lục nhâm
♦Một phép bói toán, tính theo ngũ hành, cùng với khoa Thái ất và khoa Độn giáp, gọi là Tam thức.