e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六棱 lục lăng
♦☆Tương tự: lục giác .