e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六經 lục kinh
♦Sáu sách cổ của Trung Hoa, gồm: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu (, , , , , ).