e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六家 lục gia
♦Sáu học phái cổ Trung Hoa, gồm: Âm Dương gia , Nho gia , Mặc gia , Danh gia , Pháp gia , Đạo đức gia .