e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六根 lục căn
♦Chỉ sáu giác quan, đó là: 1. Mắt (nhãn), 2. Tai (nhĩ), 3. Mũi (tị), 4. Lưỡi (thiệt), 5. Thân, 6. Ý (, , , , , ).