e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

列強 liệt cường
♦Các nước mạnh, các cường quốc.