e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

兄臺 huynh đài
♦Tiếng bạn bè tôn xưng với nhau.