e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

貨品 hóa phẩm
♦Phẩm vật để bán. ☆Tương tự: hóa vật , vật phẩm .