e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

割裂 cát liệt
♦Cắt xé, chia cắt.