e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

割情 cát tình
♦Vì đại nghĩa dứt bỏ tình riêng.