e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偃草 yển thảo
♦Cỏ nằm rạp xuống. ◇Luận Ngữ : Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong tất yển , , (Nhan Uyên ) Đức hạnh của người quân tử (người trị dân) như gió, mà đức hạnh của dân như cỏ. Gió thổi thì cỏ tất rạp xuống. Nghĩa bóng: Dân chúng đã được cảm hóa.